Načítám...
Zpracování osobních údajů
  Zpět na úvod

Zpracování osobních údajů

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.1 Totožnost a kontaktní údaje Správce 
L Plus - Miloslav Lerch,
se sídlem V Cibulkách 403/11, 150 00 Praha 5,
IČO: 670 78 788 

 

2.1. Spol. L Plus - Miloslav Lerch („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se zákazníků („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

3.1. Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi správcem a subjekty údajů, či provedení opatření správcem před uzavřením této smlouvy, dále pak pro zasílání obchodních a marketingových sdělení. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

4.1. V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v tomto rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, informace, které subjekt údajů poskytl Správci, a (b) po dobu trvání účinků práv a povinností vyplívajících ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Doba, po kterou budou osobní údaje subjektů údajů v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5.1. Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí.6.1. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.